Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Integralną częścią bioróżnorodności lasów jest zwierzyna łowna. Nadleśnictwo Chojna stosując się do przepisów Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity DZ. U. Nr 127 z 2005 r. poz. 1066 z późn. zm.) prowadzi gospodarkę łowiecką na swoim terenie.

fot. Edward Pawlak

 


Art. 1
Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Art. 2
Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.

Art. 3
Celem łowiectwa jest:
1. ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
3. uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
4. spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

  fot. Hubert Chwaliński

                                                             

        Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu.

      

        W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa zlokalizowane są 4 obwody łowieckie – trzy obwody dzierżawione przez Koła Łowieckie:
- Koło łowieckie „ Bielik" - obwód 261
- Koło łowieckie „ Jeleń" – obwód 262
- Koło łowieckie „ Jeleń" – obwód 280 (polny)
Na terenie czwartego obwodu 274 jest prowadzona gospodarka łowiecka w ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny OHZ, który został utworzony zgodnie z art. 28  ust. 2 Ustawy z 13 października 1995r. Prawo Łowieckie i realizuje założone przez Ustawę zadania.

 
art.28 ust.2. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego może, w drodze decyzji, wyłączać obwody łowieckie z wydzierżawiania i przekazywać je w zarząd z przeznaczeniem na ośrodki hodowli zwierzyny, w których - oprócz polowania - realizowane są cele związane w szczególności z:
1. prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
2. prowadzeniem badań naukowych,
3. odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących,
4. hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
5. hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych
6. prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa

 

fot. Zbigniew Pajewski

 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny – obwód 274

Ośrodek Hodowli Zwierzyny obejmuje swym zasięgiem południowo zachodnią część Nadleśnictwa Chojna i stanowi zwarty kompleks leśny na terenie obrębów Chojna i Piasek.
Powierzchnia obwodu – 15 072,13 ha
Powierzchnia użytkowa obwodu – 13 825,50 ha
Powierzchnia gruntów leśnych obwodu – 9 203,88  ha
 
Od 01 kwietnia 2014r. obowiązuje Uchwała nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie podziału Województwa Zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.
Struktura gatunkowa drzewostanów, udział poszczególnych klas wieku, bogata naturalna sieć cieków wodnych, stawów i bagien w połączeniu z dużym pofałdowaniem terenu w sposób naturalny stanowią podstawę dobrych warunków osłonowych i żerowych dla zwierzyny.
Rozmiar szkód wyrządzanych przez zwierzynę w lesie jest podstawowym kryterium decydującym o dopuszczalnej liczebności i strukturze zwierzyny – warunkuje on również rozmiar zadań w zagospodarowaniu łowieckim.
W celu minimalizacji szkód na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny wykonuje się szereg zabiegów gospodarczych prowadzących do kompleksowej optymalizacji już istniejących, dobrych warunków osłonowych i żerowych:

W ramach gospodarki łąkowo – rolnej utrzymywane są w wysokiej kulturze agrotechnicznej łąki śródleśne i przyleśne – 86 ha

fot. Zbigniew Pajewski

Prowadzona jest uprawa poletek – 44 ha

W miesiącach od grudnia do kwietnia w rejonach szczególnej koncentracji jeleniowatych , na powierzchni zabiegów pielęgnacyjnych oraz cięciach rębnych, II i III klasy wieku wykłada się drzewa do spałowania na powierzchni średnio – 500 ha

W okresie zimowo-wiosennym i letnim utrzymuje się pasy zaporowe. Podstawowym ich celem jest ograniczenie szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych. Intensywność ich utrzymania zależy od żeru naturalnego w lesie – głównie nasion dębu i buka. Pasy zaporowe są okresowo obsiewane kukurydzą. Aktualnie czynnych jest 10 pasów o łącznej długości 5 km.

Na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny  znajdują się następujące urządzenia łowieckie:

lizawki   – 344 sztuki

ambony – 36 sztuk

zwyżki    – 263 sztuki

Grunty rolnicze graniczące z terenem Ośrodka Hodowli Zwierzyny, to w 90% żyzne, dobrze uprawiane gleby klasy III i IV. Pozostałe 10% to V i VI klasa – powierzchnie te zagospodarowane są okresowo. Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych oraz pilnowanie pól, grodzenie pól, zabezpieczanie tzw. „pastuchem" stanowią istotny składnik kosztów gospodarki łowieckiej. Poziom szkód zależny jest od: ilości naturalnego żeru dla zwierzyny w lesie, warunków atmosferycznych, prawidłowego utrzymania pasów zaporowych, stanu ilościowego zwierzyny, rodzaju aktualnej uprawy rolnej.
Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Chojna jest atrakcyjnym łowiskiem zarówno ze względu na charakter lasu, ukształtowanie powierzchni i zrównoważenie krajobrazu jak i na bogaty zwierzostan reprezentowany przez następujące gatunki zwierząt łownych:
Zwierzyna gruba – jeleń szlachetny, daniel, sarna, dzik
Zwierzyna drobna – lis ,jenot, borsuk, kuna, leśna, piżmak, zając szarak, bażant, słonka, dzikie kaczki, dzikie gęsi.
Intensywne użytkowanie łowieckie dotyczy na terenie OHZ zwierzyny grubej. Gospodarka zwierzyną drobną opiera się na dążeniu do stałego zwiększania populacji poszczególnych gatunków – pozyskanie prowadzone jest w sposób ograniczony i jednostkowy ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkodników.
Ośrodek Hodowli Zwierzyny to również miejsce gniazdowania rzadkich gatunków chronionych ptaków drapieżnych takich jak: bielik, bocian czarny, orlik grubodzioby, kania ruda, kania czarna.
Koniec sezonów łowieckich głosi na terenie ośrodka hodowli zwierzyny fanfara licznie występujących na tym terenie żurawi.