Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Integralną częścią bioróżnorodności lasów jest zwierzyna łowna. Nadleśnictwo Chojna stosując się do przepisów Ustawy z dnia 13 października 1995r.Prawo Łowieckie prowadzi gospodarkę łowiecką na swoim terenie.

 

fot. Edward Pawlak

 


 

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej.


fot. Hubert Chwaliński

       

      

Celem łowiectwa jest:

- ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,

- ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,

- uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,

- spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej,

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu. 

 

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa zlokalizowanych jest 9 obwodów łowieckich z czego 8 na gruntach Nadleśnictwa:

- Koło Łowieckie „BIELIK” – obwód 261

- Koło Łowieckie „ JELEŃ” – obwód 262

- Koło Łowieckie „JELEŃ” – obwód 280

- Koło Łowieckie „CYRANKA” – obwód 272

- Koło Łowieckie „SOKÓŁ” – obwód 273

- Koło Łowieckie „TROP” – obwód 281

- Koło Łowieckie „ŻURAW” – obwód 292

- Ośrodek Hodowli Zwierzyny – obwód 274

- Koło Łowieckie „DZICZY LAS SWOBNICA” – obwód 271 (poza gruntami Nadleśnictwa)

Koło Łowieckie „BIELIK” – obwód 261,  Koło Łowieckie „ JELEŃ” – obwód 262, 280, Koło Łowieckie „SOKÓŁ” – obwód 273 dzierżawią teren Nadleśnictwa Chojna

 

fot. Zbigniew Pajewski

Na terenie obwodu 274 jest prowadzona gospodarka łowiecka w ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny, który został utworzony zgodnie z art. 28 ust.2 ustawy z 13 października 1995r. Prawo Łowieckie i realizuje założone przez ustawę zadania:
 

- prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażania nowych osiągnieć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,

- prowadzenie badan naukowych,

- odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących,

- hodowlę rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,

- hodowlę zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,

- prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

 

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY – OBWÓD 274

Ośrodek Hodowli Zwierzyny obejmuje swym zasięgiem południową zachodnią część Nadleśnictwa i stanowi zwarty kompleks leśny na terenie obrębów leśnych Chojna i Piasek. Należy do Rejonu Hodowlanego „VI Chojna”. Położony jest na terenie Gmin Cedynia i Chojna.

Zgodnie z uchwałą nr VII/136/15 sejmiku województwa zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXVI/362/13 z dnia 25 czerwca 2013r.w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, po przekazaniu części obwodu dla Koła Łowieckiego „Jeleń” w Chojnie powierzchnia Ośrodka Hodowli Zwierzyny wynosi:

- powierzchnia ogólna                                           - 11 313,22 ha

- powierzchnia po wyłączeniach, użytkowa          - 10 957,36 ha

- powierzchnia leśna                                             -   8 265,81 ha          

- lesistość obwodu                                                -   73 %

Struktura gatunkowa drzewostanów, udział poszczególnych klas wieku, bogata naturalna sieć cieków wodnych, stawów i bagien w połączeniu z dużym pofałdowaniem terenu w sposób naturalny stanowią podstawę dobrych warunków osłonowych i żerowych dla zwierzyny.

W celu minimalizacji szkód od zwierzyny na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny wykonuje się szereg zabiegów gospodarczych prowadzących do kompleksowej optymalizacji już istniejących, dobrych warunków osłonowych i żerowych, w ramach gospodarki łąkowo – rolnej utrzymywane są użytki rolne pod produkcje na cele gospodarki łowieckiej oraz zagospodarowywane są poletka na gruntach leśnych.

fot. Zbigniew Pajewski

Na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny występuję następująca infrastruktura łowiecka:

Lizawki – 483 sztuk

Ambony – 11 sztuk

Zwyżki -   528 sztuk

Grunty rolnicze graniczące z terenem Ośrodka Hodowli Zwierzyny, to 90% żyzne, dobrze uprawiane gleby klasy III i IV. Odszkodowania wyrządzane w uprawach rolnych oraz pilnowanie pól (szczególnie w godzinach nocnych), grodzenie pól siatka leśną, zabezpieczenie tzw. „pastuchem” stanowią istotny składnik kosztów gospodarki łowieckiej. Poziom szkód uzależniony jest od ilości naturalnego żeru dla zwierzyny w lesie, warunków atmosferycznych, prawidłowego utrzymania pasów zaporowych, stanu ilościowego zwierzyny, rodzaju aktualnej uprawy rolnej.  

  

Ośrodek Hodowli Zwierzyny jest atrakcyjnym łowiskiem zarówno ze względu na charakter lasu, ukształtowanie powierzchni i zróżnicowanie krajobrazu jak i na bogaty zwierzostan reprezentowany przez następujące gatunki zwierząt:

- zwierzyna gruba  jeleń, daniel, sarna, dzik

- zwierzyny drobna lis, jenot, borsuk, kuna leśna, domowa, szop pracz, dzikie gęsi, kaczki.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny to również miejsce gniazdowania rzadkich gatunków chronionych takich jak: bielik, bocian czarny, orlik grubodzioby, kania czarna, kania ruda.

Koniec sezonów łowieckich głosi na terenie ośrodka hodowli zwierzyny fanfara licznie występujących na tym terenie żurawi.