Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

    Współczesny las narażony jest na wiele czynników, które zakłócają jego rozwój i trwałość. Zagrożenia te mogą mieć swoje źródło w samej przyrodzie, ale także coraz częściej w działalności człowieka. Zniszczenia w drzewostanach mogą być wywołane przez klęski żywiołowe oraz czynniki klimatyczne takie jak: wiatr, opady śniegu, mrozy i susze osłabiające i powodujące zamieranie drzew. Duży wpływ na stan zdrowotny lasów mają grzyby powodujące choroby korzeni, liści i igieł drzew oraz masowe pojawy szkodliwych owadów, które mogą doszczętnie zniszczyć drzewostan. Ograniczanie szkodników wtórnych odbywa się przy użyciu pułapek feromonowych (IPSODOR). Wykłada się pułapki klasyczne na cetyńca. Drzewa zasiedlone przez owady wyznacza się i usuwa. Jesienne poszukiwania szkodników sosny prowadzone pod koronami drzew mają wykazać liczbę zimujących w ściółce owadów,  a dzięki temu umożliwić prognozę ich występowania w następnym roku.

    Zwierzęta leśne są naturalnym elementem lasów, ale jeśli występują w zbyt dużej ilości stanowią poważne zagrożenia dla upraw i młodników (zgryzanie, spałowanie). Dlatego w ostatnich trzech latach nadleśnictwo zabezpiecza uprawy i młodniki poprzez wykonywanie grodzeń, a w pojedynczych przypadkach poprzez zabezpieczenia mechaniczne. W okresach zimowo - wiosennych w zabiegach pielęgnacyjnych (czyszczenia wczesne i późne) drzewostany udostępniane są okresowo do spałowania dla zwierzyny.

Badanie zapędraczenia gleby (szkodniki glebowe) jest wykonywane obowiązkowo na szkółkach oraz na gruntach porolnych przeznaczonych do zalesień.