Wydawca treści Wydawca treści

Charakterystyka Nadleśnictwa

Nadleśnictwo gospodaruje na ogólnej powierzchni ponad 20 tysięcy ha, w tym 19 257 ha powierzchni leśnej. Znaczną część terenu Nadleśnictwa zajmuje Puszcza Piaskowa.

 

Przestrzenne usytuowanie lasów w terytorialnym zasięgu działania.
 
Nadleśnictwo Chojna składa się z trzech obrębów leśnych: Chojna, Krzywina, Piasek, które są położone w południowo-zachodniej części województwa Zachodniopomorskiego, na terenie powiatu Gryfińskiego.    
Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Chojnie przy ul. Szczecińskiej 36.
Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi przeszło 47 tys. ha i charakteryzuje się wysoką blisko 42 procentową lesistością.
Udział lasów Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Chojna wynosi około 99%. Pozostałe lasy to lasy własności indywidualnej i osób prawnych charakteryzujące się niewielką powierzchnią kompleksów i znacznym rozproszeniem. Powierzchnia lasów nadzorowanych wynosi nieco ponad 80 ha.
Spośród 75 kompleksów gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo można wyróżnić 4 duże kompleksy, z których największy, o powierzchni prawie 9 tys. ha, stanowi Puszcza Piaskowa.
 
Stan posiadania
 
Ogólna powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 20 671,13 ha.
Powierzchnia leśna Nadleśnictwa wynosi 19 322,5801 ha, co stanowi 93,5 całkowitej powierzchni.
Wśród gruntów nieleśnych (6,5 %, 1348,5509 ha) dominują nieużytki 3,3% - 669,5735 ha (w tym bagna – 658,0816 ha) oraz grunty rolne – 2,3% - 479,0847 ha.
 
 
Zestawienie typów siedliskowych lasu
W skali całego Nadleśnictwa dominującymi siedliskowymi typami lasu są LMśw i BMśw o udziale powierzchniowym, odpowiednio 41% i 30%.
Łączny udział siedlisk lasowych – 62,5%,
Udział olsów i lasów łęgowych – 4,9%,
W obrębach leśnych relacje te są bardziej rozbieżne, w obrębach leśnych Chojna i Krzywina przeważa LMśw, natomiast w Obrębie Piasek BMśw. Znaczący jest udział Lśw, który jest najliczniej reprezentowany w obrębie Krzywina.
Na siedliskach Bśw, BMśw, BMw, LMśw i LMw dominującym lub przeważającym gatunkiem panującym jest sosna.
Na siedlisku BMb przeważają drzewostany brzozowe, a na siedliskach LMb, Lw, Ol i OlJ, przeważają drzewostany olszowe. Dębiny związane są z siedliskiem Lł, gdzie przeważają oraz z LMw, Lśw i Lw gdzie ich udział jest znaczny lecz zbyt niski. Na siedlisku Lśw znaczący jest udział drzewostanów bukowych.
Łączny udział gatunków liściastych w drzewostanach – 33,9%,
Udział młodych drzewostanów (I i II kl. udział młodych drzewostanów (I i II kl. wieku, KO, KDO) – 37,4%
 
Zestawienie typów siedliskowych lasu
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka stanu lasu i zasobów drzewnych
Na możliwości produkcyjne lasów Nadleśnictwa wskazują następujące istotne cechy:
Zasoby drzewne wg stanu na 1 stycznia 2006r. wynoszą ponad 5,45 mln m3 brutto i wzrosły o ponad 1,2 mln m3 w stosunku do poprzedniej inwentaryzacji.
Prognozowany przyrost określający możliwości produkcyjne wynosi prawie 0,156 mln m3 brutto rocznie.
Drzewostany tworzy 26 gatunków drzew, z czego 19 występuje jako gatunki panujące.
Dominującym gatunkiem w drzewostanach Nadleśnictwa jest sosna, której powierzchniowy udział rzeczywisty jest bliski 60%, natomiast drzewostany sosnowe (z panującą So) zajmują blisko 71% powierzchni leśnej.
W ujęciu miąższościowym powyższe udziały dla sosny wynoszą odpowiednio blisko 65% i ponad 70%.
Pozostałymi gatunkami istotnymi dla produkcyjności lasów są w kolejności Db, Bk, Ol i Brz.
W drzewostanach sosnowych przeważa bonitacja IA oraz średnio wskaźnik zadrzewienia bliski 1,0.
Zdecydowana przewaga d-stanów o wysokich bonitacjach wzrostu. Udział drzewostanów sosnowych IA i I bonitacji jest zbliżony na siedlisku BMśw (odpowiednio 45% i 43%), udział drzewostanów dębowych I i II bonitacji na siedlisku LMśw i Lśw wynosi odpowiednio 90% i 89%, a bukowych na tych samych siedliskach po 92%.
 
 
Wieki rębności
 
Zgodnie z postanowieniami I KTG do planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Chojna przyjęto następujące wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew:
- Db- 150 lat,
- Js,Wz- 120 lat,
- So, Md, Bk- 100 lat,
- Św, Dg, Brz, Ol, Gb, Ak, Lp,Kl, Jw., Dbc – 80 lat
- Oś, Wb-   60 lat,
- Tp, Olsz-   40 lat.