Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Chojna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  z dnia 24 października 2016 roku.

Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą związaną z przerobem surowca drzewnego odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny www.zilp.lasy.gov.pl/drewno , w którym to Portalu ( po wcześniejszym zarejestrowaniu się ) przedsiębiorcy składają swoje oferty zakupu.

Ponadto Nadleśnictwo Chojna organizuje Aukcje internetowe na surowiec drzewny na e-drewno www.e-drewno.pl , w których to aukcjach mogą brać udział przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne.

Sprzedaż detaliczna surowca drzewnego (PBK i PKS) prowadzona jest  w kancelariach leśnictw podległych Nadleśnictwu Chojna ( surowiec S4, M2, S2- małe ilości, S3) w oparciu o aktualny cennik detaliczny dostępny na stronie internetowej jak i w kancelarii leśnictwa i Tablicy Ogłoszeń  przed siedzibami leśnictw.

Organizacją pozyskania drewna tzw. samowyrobem  (PBK) oraz jego sprzedażą  zajmują się leśniczowie w leśnictwach.

Sprzedaż detaliczna surowca wielkowymiarowego prowadzona jest w siedzibie Nadleśnictwa Chojna, po uprzednim skontrolowaniu klasyfikacji surowca i adnotacji o zgodności jakościowo -wymiarowej na dokumencie (lista magazynowa)przez upoważnionych pracowników Nadleśnictwa.  Sprzedaż detaliczna odbywa się wyłącznie na podstawie zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu.

Klasyfikacja i pomiar jest zgodny z Polskimi Normami , Ramowymi warunkami technicznymi , oraz aktualnymi Zarządzeniami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym – Lasy Państwowe.

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek  w Nadleśnictwie Chojna prowadzona  jest rokrocznie  w miesiącu grudniu w oparciu o aktualny Cennik na choinki.                                                                                  

Sprzedaż prowadzona jest w siedzibie Nadleśnictwa  jak i w poszczególnych leśnictwach.

Więcej informacji dotyczących sprzedaży drewna i choinek można uzyskać pod numerami telefonów: +48 91 4141077 lub +48 697855012.

 

 

Sprzedaż drewna opałowego oraz małowymiarowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych prowadzona jest we wszystkich leśnictwach w środy od godz. 8:00 do godz. 10:00. 

Wywóz drewna z lasu odbywa się we wszystkich leśnictwach w środę. W wyjątkowych sytuacjach wywóz może odbyć się w innym terminie, co wymaga uzgodnienia z miejscowym leśniczym, który dodatkowo powiadomi Straż Leśną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 

 

 

 

 

 


Sprzedaż sadzonek

 

DO POBRANIA: