Wydawca treści

Urządzanie lasu

Przewidziany w Art 18 Ustawy o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz 444 z późniejszymi zmianami) plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem określającym zasady gospodarki leśnej. 

Składa się on z następujących części: 
- danych inwentaryzacyjnych 
- analizy gospodarki leśnej w minionym okresie 
- programu ochrony przyrody 
- właściwej planistycznej 

Plan urządzenia lasu sporządza się na 10 lat według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu. 

Obowiązujący plan Urządzania lasu dla Naszego Nadleśnictwa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.